جستجو
     
English Version
  
 
 
کتاب صوتی آه بر اساس ترجمه نفس المهموم
 
 
 
 
 
مشخصات دین اسلام
6,537
 
 

Tahoor_invitation

اسلام نام دین خداست که یگانه است و همه پیامبران برای آن مبعوث شده‏ اند و به آن دعوت کرده اند صورت جامع و کامل دین خدا به وسیله خاتم‏ پیامبران حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم به مردم‏ ابلاغ شد و نبوت پایان یافت و امروز با همین نام در جهان شناخته می‏شود. تعالیم اسلامی که به وسیله خاتم انبیاء ابلاغ شد، به حکم اینکه صورت‏ کامل و جامع دین خداست و برای این است که برای همیشه راهبر بشر باشد، مشخصات و ممیزات خاص دارد که متناسب با دوره ختمیه است این مشخصات‏ در مجموع خود نمی‏توانست در دوره های قبل که دوره های کودکی بشر بود وجود داشته باشد هر یک از این مشخصات معیاری است برای شناخت اسلام با این‏ معیارها و مقیاسها که هر کدام یک " اصل " از اصول تعلیمات اسلامی است‏ می‏توان سیمایی و لو مبهم، از اسلام به دست آورد، و هم می‏توان با این معیارها تشخیص داد که فلان تعلیم از اسلام هست یا نیست‏.

ما مدعی نیستیم که بتوانیم همه معیارها را در اینجا گرد آوریم، ولی‏ سعی می‏کنیم حتی المکان صورت جامعی از آنها ارائه دهیم. می‏دانیم هر مکتب و ایدئولوژی و هر دستگاه اندیشه که طرحی برای نجات و رهایی و کمال و سعادت بشر ارائه می‏دهد، یک سلسله ارزشها عرضه می‏دارد و " باید " ها و " نباید " ها و " شاید " ها و " نشاید " ها در سطح‏ فرد یا جامعه می‏آورد که باید چنین بود، باید آنچنان شد، باید چنین یا چنان ساخت، باید فلان جهت را انتخاب کرد، باید به فلان سو رفت و فلان‏ هدف را تعقیب کرد، مثلا باید آزاد و آزاده زیست، باید شجاع و دلیر بود، باید مدام و پیوسته رفت، باید کامل شد، باید جامعه ای بر اساس‏ قسط و عدل ساخت، باید در جهت قرب به حق پیش رفت ولی این " باید " ها و " نباید " ها متکی بر فلسفه خاصی است که آنها را توجیه می‏نماید، یعنی اگر یک مکتب یک سلسله دستورها و فرمانها عرضه می‏دارد، ناچار متکی بر نوعی فلسفه و جهان بینی درباره هستی و جهان و جامعه و انسان است‏ که چون هستی چنین است و جامعه یا انسان چنان است، پس باید اینچنین و آنچنان بود. جهان بینی یعنی مجموعه ای از بینشها و تفسیرها و تحلیلها درباره جهان و جامعه و انسان که جهان چنین است و یا چنان است، اینچنین قانون دارد، آنچنان پیش می‏رود، فلان هدف را تعقیب می‏کند یا نمی‏کند، مبدا دارد یا ندارد، غایت دارد یا ندارد و امثال اینها، و یا انسان چنین سرشت و طبیعتی دارد، مثلا با فطرتی خاص آفریده شده یا نشده، مختار و آزاد است یا مجبور، یک واقعیت انتخاب‏ شده در طبیعت است و به تعبیر قرآن " اصطفا شده " و یا یک واقعیت‏ تصادفی، و یا جامعه مستقل از قوانین حاکم بر افراد قانون دارد یا ندارد، قوانین حاکم بر جامعه و تاریخ چه قوانینی است و امثال اینها.

ایدئولوژی بر پایه جهان بینی استوار است اینکه چرا باید اینچنین یا آنچنان بود یا زیست یا رفت یا ساخت باشد، برای این است که جهان یا جامعه یا انسان چنین یا چنان است " چرای " هر ایدئولوژی در جهان‏ بینی‏ای که آن ایدئولوژی بر آن استوار است نهفته است و به اصطلاح، ایدئولوژی از نوع " حکمت عملی " است و جهان بینی از نوع " حکمت‏ نظری " هر نوع خاص از حکمت عملی مبتنی بر نوعی خاص از حکمت نظری‏ است، مثلا حکمت عملی سقراط بر اساس بینش خاصی است که سقراط از جهان‏ دارد که همان حکمت نظری اوست، و همچنین است رابطه حکمت عملی اپیکور و حکمت نظری او، و همچنین دیگران. پس چرا ایدئولوژیها مختلف و متفاوت است؟ چون جهان بینها مختلف‏ است ایدئولوژی تابعی است از جهان بینی. از طرف دیگر، جهان بینی که می‏توان آن را جهان شناسی نیز تعبیر کرد، چرا مختلف است؟ چرا یک مکتب جهان را اینچنین می‏بیند و دیگری آنچنان‏؟ یکی اینچنین می‏شناسد و دیگری آنچنان؟ پاسخ به این پرسش چندان ساده نیست. برخی تا به اینجا می‏رسند فورا پای پایگاه اجتماعی و وضع طبقاتی را به میان می‏کشند، مدعی هستند موضع‏ طبقاتی و پایگاه طبقاتی به هر کس دید خاص می‏دهد و عینک خاص برای دیدن‏ جهان به چشمش می‏زند، رابطه انسان با جامعه اش با آنچه در جامعه تولید و توزیع می‏شود، با چگونگی‏ تولید و توزیع و در نتیجه برخورداری یا محرومیت خودش، عکس العمل ویژه‏ در روان و اعصاب او ایجاد می‏کند و به وضع درونی او شکل خاص می‏دهد، شکل‏ خاص وضع درونی و ذهنی او اندیشه و ارزیابی و قضاوت او را درباره اشیاء تحت تاثیر قرار می‏دهد. به قول مولوی:

چون تو برگردی و برگردد سرت *** خانه را گردنده بیند منظرت
ور تو در کشتی روی بریم روان *** ساحل یم را چو خودبینی دوان
گر تو باشی تنگدل از ملحمه *** تنگ بینی جو دنیا را همه
ور تو خوش باشی به کام دوستان *** این جهان بنمایدت چون بوستان
چون تو جزو عالمی پس ای مهین *** کل آن را همچو خودبینی یقین
هر که را افعال دام و دد بود *** بر کریمانش گمان بد بود

طبق این نظر کسی نمی‏تواند بینش خود را صحیح و بینش دیگری را غلط تلقی‏ کند، زیرا بینش، امری نسبی و محصول رابطه خاص هر فرد با محیط طبیعی و اجتماعی اوست و برای هر کس همان صحیح است که می‏بیند. ولی مطلب به این سادگی نیست در اینکه اندیشه انسان تا حدود زیادی‏ تحت تاثیر محیط قرار می‏گیرد، بحثی نیست، ولی اینکه انسان یک پایگاه‏ آزاد اندیشه دارد که می‏تواند از هر تاثیری خود را مستقل نگه دارد که از آن در زبان اسلام به " فطرت " تعبیر شده است قابل نفی و انکار نیست و در جای دیگر و فرصتی دیگر باید به تفصیل درباره آن سخن بگوییم. فرضا هم بخواهیم اصالت و استقلال انسان را و در حقیقت واقع بینی او را از او بگیریم، هنوز زود است که در این مرحله ( مرحله‏ جهان بینی و جهان شناسی ) انسان را محکوم کنیم.

آنچه برای فیلسوفان ودانشمندانی که از نزدیک در این مسائل مطالعه‏ دارند امروز مسلم است این است که ریشه چند گونگی جهان بینیها و جهان‏ شناسیها را در شناخت شناسیها، در آنچه که امروز نظریه معرفت و یا شناخت نامیده می‏شود، باید جستجو کرد*. همت فیلسوفان متوجه شناخت شناسی شده است تا آنجا که عده ای مدعی‏ شدند فلسفه، جهان شناسی نیست، شناخت شناسی است اینکه جهان شناسیها مختلف می‏شود، از آن است که نظریات درباره " شناختن " مختلف است‏ یکی می‏گوید جهان را از طریق عقل باید شناخت و دیگری می‏گوید از راه حواس‏ و سومی می‏گوید از راه تزکیه نفس و اشراق و الهام از نظر یکی مراحل‏ شناخت به گونه ای است و از نظر دیگری به گونه ای دیگر کاربرد عقل از نظر برخی محدود است و از نظر برخی نامحدود منابع شناخت چیست؟ معیار آن چیست؟ و امثال اینها. پس ایدئولوژی هر مکتب مبتنی است بر جهان بینی آن و جهان بینی آن‏ مبتنی است بر نظریه اش درباره معرفت و شناخت. مترقی بودن هر ایدئولوژی‏ بستگی دارد به مترقی بودن جهان بینی‏اش و مترقی بودن جهان بینی‏اش بستگی‏ دارد به مترقی بودن شناخت شناسی‏اش در حقیقت، حکمت عملی هر مکتب‏ وابسته است به حکمت نظری آن و حکمت نظری اش وابسته است به منطق آن مکتب.

پس هر مکتب در درجه اول باید منطق خود را مشخص نماید. اسلام، هر چند یک مکتب فلسفی نیست و با زبان و اصطلاح فلسفه و فلاسفه‏ با مردم سخن نگفته است، زبانی دارد مخصوص خودش که عموم طبقات به‏ فراخور فهم و استعداد خود از آن بهره می‏گیرند، ولی در لابلای مطالب خود درباره همه این مسائل سخن گفته است و این سخت حیرت آور است بطوریکه‏ می‏توان ایدئولوژی آن را به صورت یک دستگاه اندیشه عملی، و بینشهای‏ جهانی آن را به صورت یک حکمت نظری، و نظریاتش را در باب معرفت و شناخت شناسی به صورت اصول یک منطق عرضه داشت. در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم ( جلد اول ) مخصوصا مقاله‏ چهارم ( ارزش معلومات ) درباره این گونه مطالب به تفصیل بحث شده است‏ در رساله ای که در نظر است تحت عنوان " شناخت " منتشر شود مفصل تر بحث خواهد شد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وحی و نبوت، صفحه 101-96

 
 
تشكر فراوان از همه شما واقعأ بسيار زيبا و عالي بود

يكشنبه 31 فروردين
يلدا
 
سلام ممنون مطالب جالب بود و کامل فقط بازم ازاین متن ها بذارید من که خیلی مشتاق اینجور مطالبم...نازنین

چهارشنبه 06 آذر
نازنین
 
طبق این نظر کسی نمی‏تواند بینش خود را صحیح و بینش دیگری را غلط تلقی‏ کند، زیرا بینش، امری نسبی و محصول رابطه خاص هر فرد با محیط طبیعی و اجتماعی اوست و برای هر کس همان صحیح است که می‏بیند. ولی مطلب به این سادگی نیست در اینکه اندیشه انسان تا حدود زیادی‏ تحت تاثیر محیط قرار می‏گیرد، بحثی نیست، ولی اینکه انسان یک پایگاه‏ آزاد اندیشه دارد که می‏تواند از هر تاثیری خود را مستقل نگه دارد که از آن در زبان اسلام به " فطرت " تعبیر شده است قابل نفی و انکار نیست و در جای دیگر و فرصتی دیگر باید به تفصیل درباره آن سخن بگوییم. فرضا هم بخواهیم اصالت و استقلال انسان را و در حقیقت واقع بینی او را از او بگیریم، هنوز زود است که در این مرحله ( مرحله‏ جهان بینی و جهان شناسی ) انسان را محکوم کنیم

دوشنبه 27 خرداد
امید
 
من خیلی خرسند شدم ازاین معلومات شما خیلی تشکر به امید همکاری بیشتر شما /همین لحظه یک دوست من تاپیک در باره اسلام می خاست

دوشنبه 27 خرداد
 
تشکر ازین همه معلومات مفید و ارزنده که به دسترس ما قرار دادید

يكشنبه 12 خرداد
Ahmad Fawad

نظر کارشناس:
کاربر گرامی باسلام .موفق باشید ما هم سپاسگزاریم از دقت نظر ولطف شما .
 
مطلبتون عاللیییییییییییییییییییی بود . برقرار باشین ... مرسییییییییییییییییییییی حتما به دوستام پیشنهاد میکنم بیان یه سر بزنن

پنجشنبه 19 ارديبهشت
رویا
 
واقعآ عالللللللللللللللللللللللیییییییییییییییییییییههههههههههههههههههههه.

سه شنبه 27 فروردين
امیررضا
 
بسیار عالی

سه شنبه 29 اسفند
 
20خیلی خوب

سه شنبه 08 اسفند
ملیکا
 
سایت خوبیه واسه کسایی که میخوام اسلام وبهتربشناسن

سه شنبه 08 اسفند
زهره
 
Very good Goooooooooooooooooooooooooood

دوشنبه 02 بهمن
عععع
 
عالي بود

سه شنبه 12 دي
مهدي
 
یک بود

جمعه 01 دي
سقایی
 
سلام من تینا هستم و 14 سالمه خیلی ممنونم از وبتون نهایت استفادرو بردم. فقط اگه امکانش هست این وبلاگو گسترش بدین. ممممممممرررررررررررررررررررررررررررسسسسسسسسسسسسسسسسسسییییییییییییییییییییییییی..

دوشنبه 27 آذر
تینا
 
thank you for you Important Information It is use full for all musliums people

پنجشنبه 23 آذر


نظر کارشناس:
thank you...
 
تشگر ازمعلومات خوب شما

دوشنبه 20 آذر
 
عالی است استفاده بردم

پنجشنبه 04 آبان
لطفی
 
خیلی خیلی عالی بود

سه شنبه 02 آبان
عطا
 
واقعا عالی بود

يكشنبه 30 مهر
نگین
 
واقعا عالی بود

يكشنبه 30 مهر
نگین
 
خوبه

چهارشنبه 26 مهر
سعيد
 
من خیلی خرسند شدم ازاین معلومات شما خیلی تشکر به امید همکاری بیشتر شما /همین لحظه یک دوست من تاپیک در باره اسلام می خاست

دوشنبه 17 مهر
m.hamid
 
دين اسلام داري چند مذهب بوده كامل ترين مذهب دردين اسلام كدام است

چهارشنبه 05 مهر
سورگل افضلي

نظر کارشناس:
کاربر گرامی به تصریح پیامبر اسلام وروایات فراوان از شیعه وسنی مذهب شیعه دوازده امامی که در ان عترت پیامبر همواره در کنار قران قرار گرفته است پیروی واقعی ازهر دو را شرط هدایت وسعادت راستین می داند کامل ترین مذهب است .
 
سلام مطالبتان جالب بود ولی افراد کم سن از این ها هیچ سردر نمیارن

پنجشنبه 23 شهريور
سبیکه
 
بیست بود مرسی

چهارشنبه 20 ارديبهشت
هستی جون
 
خوب بود.

سه شنبه 23 اسفند
هادی
 
عالی بود

چهارشنبه 11 آبان
المیرا
 
سلام بسیار عالی بود...

شنبه 07 آبان
amin
 
ba salam baray amay shoma azizan ke in site khili khob ra dorost kardid wa ba tashakor az in ke az in din mobarak yad kardid mohafaq bashid. ama bahd. az shoma azizan mikham ke in din bobarak islam nab wa aziz ra kam nashmarid dast kam nagirid ke behtarin behtarinan ast wa hazarha bar shokr konid ke islam astid qadr in din ra waghaty mifahmid ke az in donya berawed. amay ma midanim donya baray dasi paianda nist waghti ke to ra dar qabr gozashtand on waght mi fahmi ke che dini khobi dashti . az din khod. payambar khod defah konid .khwahish mikonam defa konid . ba tashakor masoud astam az swad

يكشنبه 24 مهر
masoud
 
واقعا دین کاملترین دین هاست

جمعه 22 مهر
 
بسیار پیام عالی برای همه مسلمانان مفید میباشد متشکرم از این سایت قشنگ

چهارشنبه 18 اسفند
حمید الله
 
اول جمله رو اصلاح کنین نوشتین اسلام دین خداست اسلام دینی هست که خداوند اونو برترین دین برای بندگانش قرار داد

پنجشنبه 12 اسفند
امیر
 
salam khaste nabashid.mamnoon az matni ke gharar dadin to site.yek nafar be man goft ke mazhabe shie faghat 600sale ke omade.vali man javabe kameli nadashtam az shoma khahesh mikonam ye matni ke dar in mored bashe toye site gharar bedin ya be emailam befrestin .albate agar baram mail koni ke kheily behtare mamnoon

سه شنبه 03 اسفند
massi

نظر کارشناس:
سلام علیکم به مقاله " نظریات مختلف درباره منشأ پیدایش شیعه "http://www.tahoorkotob.com/page.php?pid=7328 در همین سایت مراجعه کنیذوبا سرچ مطالب مرتبط با این موضوع را ببینید موفق باشید
   
 
کاربر گرامی، این بخش اختصاص دارد به نظر شما درباره موضوع مطرح شده، در صورتی که نیاز به سئوال یا بحث و گفتگو در رابطه با موضوع مربوطه را دارید، از طریق سایت کاربران (my.tahoor.com) اقدام نمایید.
 
 
 
 

ویژگی های ایدئولوژی اسلامی

ویژگی های جهان بینی اسلام

جامعیت دین اسلام با توجه به آیات و روایات

 
 
 
 

وحی و نبوت، صفحه 101-96

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
کلیه حقوق متعلق است به موسسه فرهنگی جام طهور